MENU

Obchodné podmienky

podminky.png

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti Dobrá miska s.r.o. 

so sídlom Brunnerova 1486, Pohořelice 691 23, identifikačné číslo: 02477432, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne oddiel C, vložka 81445, Telefon: +421 948 257 949

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestnenom na internetovej adrese www.dobra-miska.sk

1.     ÚVODNÉ USTANOVENIE 

1.1.       Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti DOBRA-MISKA s.r.o., so sídlom Brunnerova 1486, 691 23 Pohořelice, identifikačné číslo: 02477432, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne oddiel C, vložka 81445 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ďalej len „občanský zákoník“)vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.dobra-miska.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.       Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestenej na adrese www.dobra-miska.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3.       Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.       Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

1.5.       Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2.     UŽÍVATEĽSKÝ  ÚČET - REGISTRÁCIA

2.1.       Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru takisto bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.       Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.       Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4.       Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5.       Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 180 dní nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.       Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb. 

3.     UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY – PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY 

3.1.       Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim k predaji, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

3.2.       Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3.       Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

o objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

o spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

o informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.4.       Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.5.       Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.6.       Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

3.7.       Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

3.8.       Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť pred jej expedíciou. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po kupujúcom požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar skladom či nie.          

3.9.       Ak je položka tovaru vo viacerých variantách (farebných, vzorových,…) a nie je možné si žiadanú variantu vybrať priamo v ponuke e-shopu, je takto možné len individuálne po telefonickej alebo e-mailovej dohode, ale vždy pred uzatvorením samotnej objednávky. Keďže všetky objednávky sú automaticky posunuté ihneď do skladu a potom expedované, nie je možné garantovať a vyhovieť špeciálnym požiadavkám na farbu a vzor, ak je táto požiadavka uvedená len v komentári v objednávke. Toto je možné len pred uzatvorením objednávky a po odsúhlasení vopred na našej zákazníckej linke nebo e-mailom. Fotografie produktov môžu byť ilustratívne.

3.10.   Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to hlavne s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.11.   Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4.     CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1.       Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nalezne kupujúci tu: https://www.dobra-miska.sk/dodacie-podmienky

 

 Maximálna hmotnosť 1 objednávky je 100 kg, ak hmotnosť prekročíte vyskočí na Vás v košíku upozornenia.

Pri produktoch označených "DOPRAVA ZADARMO" neúčtujeme poštovné. U objednávok nad 119 Euro je dopravné ZADARMO.

Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho vedený v spoločnosti Fio banka (ďalej len „účet predávajúceho“).

 

Bankovní účet pro platby v EUR: IBAN účtu: CZ3920100000002300610467 BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

Môžete tiež využiť zjednodušené platby SEPA

4.2.       V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.3.       V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísaním príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.4.       Daňový doklad – faktúra je k stiahnutiu na našich stránkach www.dobra-miska.sk v užívateľskom účte kupujúceho po jeho prihlásení do svojho účtu automaticky zasielame elektronickou poštou. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.  

4.5.       Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.6.        V prípade akčnej ceny, je táto cena platná do vypredania zásob.

4.7.       Podmienkou pre čerpanie zliav vo vernostnom systéme Bonus Program i pre čerpanie množstvových zliav je učinenie objednávky priamo na stránkach www.dobra-miska.sk

5.     ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ  ZMLUVY

5.1.       Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občanského zákoníku, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako i tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

5.2.       Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5. 1 či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, poskytuje predávajúci kupujúcemu nadštandardnú lehotu pre vrátenie tovaru bez udania dôvodu a to dvadsaťjeden (21) dní od prevzatia tovaru(oproti bežným 14 dní predpísaných občanským zákoníkem). V takom prípade kupujúci kontaktuje písomne predávajúceho prostredníctvom emailu (info@dobra-miska.sk) spoločne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 21dennej lehoty.

5.3.       V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5. 2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený na adresu: DOBRÁ MISKA s.r.o.,Brunnerova 1486, Pohořelice 691 23, Česká Republika a to do 3 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a v pôvodnom obale. Musí obsahovať všetky darčeky a prípadné bonusy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4.       V lehote dvoch (2) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5. 3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný.

5.5.       V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5. 2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskôr do piatich (5) dní od skončení lehoty na preskúmanie tovaru podľa čl. 5. 4 obchodných podmienok, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.6.       Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený predávajúcemu bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Rovnako tak nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7.       Pokiaľ je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

6.     PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1.       Spôsob doručenia si určuje kupujúci sám pri vytváraní objednávky. Jedná sa o tieto spôsoby dodania tovaru:

o Prepravca Slovenská pošta (doručenie na požadovanú adresu)

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy.

6.2.       Predávajúci si vyhrádza právo navrhnúť rozdelenie tovaru z jednej objednávky do niekoľkých zásielok s ohľadom na váhu, rozmery a vlastnosti tovaru. Predávajúci si vyhrádza právo na zmenu dopravca, pokiaľ to charakter, rozmer alebo váha tovaru vyžaduje. Predávajúci si vyhrádza právo neposkytnúť akciu "doprava zadarmo" pre prípad, kedy je nutné objednávku z dôvodu váhy, či rozmeru rozdeliť do viac ako jedného balíka. Kľúčom pre prípadné zamietnutie "dopravy zadarmo" teda je, či je možné nakombinovať balíky tak, aby v každom z nich bola vždy najmenej jedna položka s dopravou zadarmo.

6.3.       Pokiaľ je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovar, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručení.

6.4.       Pri prevzatí tovaru od prepravca je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenie obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravca prevziať, aj o tejto skutočnosti je však kupujúci povinný informovať predávajúceho. Podpisom preberacieho protokolu vodičovi, kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný zreteľ.

7.     ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.       Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).

7.2.       Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a odpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7.3.       V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; v prípade, kedy taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.

7.4.       Ak sa nejedná o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

7.5.       Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzk 

8.     ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1.       Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2.       Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3.       Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4.       Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmyslu ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5.       Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku užívania webovej stránky v rozpore s ich určením. 

8.6.       Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info(zavináč)dobra-miska.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.7.       Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.8.       Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 9.     OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

9.1.   Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.   Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

9.3.   Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcim.

9.4.   Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5.   Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdané tretím osobám.

9.6.   Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

9.7.   Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

9.8.   V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 10. 5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, hlavne pokiaľ sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

o požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

o požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Hlavne sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidácia osobných údajov. Pokiaľ je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety zistená za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni neodkladne chybný stav. Pokiaľ nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojim podnetom na Úřad pro ochranu osobních údajů priamo. 

10.9.   Pokiaľ požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácie.

9.10.    Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

9.11.    Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môže kupujúci kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese:info@dobra-miska.sk

http://www.dobra-miska.sk/viac-o-gdpr

10.     DORUČOVANIE

10.1.   Pokiaľ nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.

10.2.   Správa je doručená:

o v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jeho prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,

o v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

o v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, pokiaľ odmietne adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,

o v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a dania výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, pokiaľ dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

11.     ZÁVĚREČNÉ  USTANOVENIA 

11.1.   Pokiaľ vzťah súvisiaci s užívaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

11.2.   Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

11.3.   Pokiaľ je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.4.   Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.5.   Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: DOBRÁ MISKA s.r.o., Brunnerova 1486, Pohořelice 691 23, Česká republika.

Adresa elektronickej pošty: info@dobra-miska.sk, telefón: +421 948 257 949

 Platnost' od 1.1. 2019